فیس بک مشاعرہ- جاری

جاری فیس بک طرحی مشاعرکی کینہہ غزل

رخسانہ جیبن

حامدی کشیمری

علی شیدا

رفیق راز